2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΝΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2012 – ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012 ΆΡΘΡΟ 1

 1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ,των πάσης φύσεως επιχειρήσεων εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη εφοδιαστεί ή πρόκειται να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
 2. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ΄ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα και ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση εγκατάσταση, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
 3. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφόσον ζητηθεί.
 4. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης  Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ. Κάθε Βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.
 5. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, συνοδεύει την μελέτη Πυροπροστασίας της επιχείρησης εγκατάστασης ή τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα σχέδια κατόψεων έγγραφα, εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης. 
 6. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω Βιβλίο, υπογράφεται επίσης και συμπληρώνεται, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.
 7. Η πρώτη σελίδα του ανωτέρου Βιβλίου εκτυπώνεται αμέσως μετά τη σελίδα του συνημμένου Υποδείγματος Ι της παρούσας, όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης φορητών πυροσβεστήρων και ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.
 8. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης εγκατάστασης, δεν είναι υποχρεωτική η εκ νέου έκδοση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αλλά δύναται να προσαρτάται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας, το οποίο θεωρείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται.
 9. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας διατίθεται, όχι αποκλειστικά, από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου τμήματος. Με απόφαση του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως είσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 1. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2012 – ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012 ΆΡΘΡΟ 3
 1. ΟΙ πάσης φύσεως επιχειρήσεις εγκαταστάσεις, προκειμένου να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Επιχειρήσεις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εφοδιαστεί με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προκειμένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν Ελέγχου και Βιβλίο Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση Την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Βιβλία Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας που έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα Υποδείγματα (βλέπε ΦΕΚ) της υπ’ αριθμ. 12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης, συνεχίζουν να διατίθενται μέχρι εξαντλησεως τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2012 – ΦΕΚ 1794/Β/6-6-2012 – ΆΡΘΡΟ 4 

  1. Η πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, ούτε για την  κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους χρησιμοποιούν υγραέριο, υγρά καύσιμα ή φυσικό αέριο, χορηγηθεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργεια της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί την διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης.
 • Η Πυροσβεστική Αρχή, στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της επιχείρησης – εγκατάστασης, γνωστοποιεί την ενέργεια της αυτή στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί την διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης – εγκατάστασης.

 

Ενδεικτικό βιβλίο ελέγχου

TOP