2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Πρόστιμα

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/200 (ΦΕΚ 2233/Β’11.6.2020) 

 1. Με την παρούσα ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, καθορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας: 

α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας,

β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,

γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών, 

δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση

πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

 1. Κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων αποτελούν:

α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας, επιχείρησης – εγκατάστασης,

β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης – εγκατάστασης, 

γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς,

δ) η κατηγορία(ομάδα) και ο αριθμός χρηστών της δραστηριότητας, επιχείρησης – εγκατάστασης, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης.

 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή / και την άσκηση ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/200 (ΦΕΚ 2233/Β’11.6.2020) 

 1. Οι παραβάσεις και το ύψος προστίμου ταξινομούνται σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2, 3 του Παραρτήματος

Α της παρούσας. Ειδικότερα:

α.  Στον Πίνακα 1 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της έλλειψης των απαιτούμενων μέτρων, μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις δραστηριότητες,

επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις (απουσία εγκατάστασης, πλημμελή λειτουργία/συντήρηση ή και ασυμβατότητα

προδιαγραφών).

β.  Στον Πίνακα 2 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα απουσίας στοιχείων

δομικής πυροπροστασίας, όπως αυτά καθορίζονται στις Πυροσβεστικές ή ειδικές Διατάξεις. Σε ελλείψεις παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν σε στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας σε κτίρια-εγκαταστάσεις που

υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988) επιβάλλονται τα ποσά

προστίμων της κατηγορίας παραβάσεων Α του Πίνακα 1 για τα αντίστοιχα μέσα και συστήματα ενεργητικής

πυροπροστασίας που επιδρά η έλλειψη της αντίστοιχης παράβασης παθητικής πυροπροστασίας. 

γ. Στον Πίνακα 3 τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα παραλείψεων

συμμόρφωσης σε τυπική προϋπόθεση, ως μέρος διοικητικών διαδικασιών.

 1.  Στον Πίνακα 4, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση

υποτροπής (συντελεστής υποτροπής) ανά κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

 1.  Στον Πίνακα 5, κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας α) οι επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις και β) οι

ασκούμενες δραστηριότητες σε τρείς (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού),

σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως

η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός

ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.

 1.   Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας τίθεται σε διαβάθμιση η βάση προστίμου ανάλογα προς τη σοβαρότητα και το είδος της παράβασης επί της ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ στον πίνακα 2 καθορίζονται οι συντελεστές

βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σε περίπτωση υποτροπής, σύμφωνα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/200 (ΦΕΚ 2233/Β’11.6.2020) 

 1. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + …+ ΒΠν) * ΣΒ

όπου,

Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).

ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχεί στο κωδικό παράβασης

(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1

του Παραρτήματος Β)

ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου

(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B).

 1. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων των ως άνω παραβατών, ορίζονται στην παρ. 3 του

άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ (200€) και

μέγιστο, ακόμη και σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

 1. Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός

ενός (1) έτους από την αρχική (Υποτροπή), το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται και υπολογίζεται σύμφωνα

με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου:

ΠΥ = (ΑΠ1 + ΑΠ2 + …+ ΑΠν) * ΣΥ

όπου,

ΠΥ: Το τελικό πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής σε ευρώ (€).

ΑΠ: Το αρχικό πρόστιμο σε ευρώ (€).

(Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 1 του Παραρτήματος Β)

ΣΥ: Ο συντελεστής υποτροπής ισοδυναμεί με δύο (2).

(Πίνακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B)

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/200 (ΦΕΚ 2233/Β’11.6.2020) 

 1. Για τη διασφάλιση τήρησης της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, η αρμόδια

Πυροσβεστική Αρχή διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου.

 1. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η ελεγκτική αρχή προβαίνει σε γραπτή σύσταση με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τάσσει μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών

στον ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή – εργοδότη της οικονομικής δραστηριότητας, επιχείρησης – εγκατάστασης, για

την άρση τέλεσής τους, μετά την πάροδο των οποίων, διενεργείται υποχρεωτικά εκ νέου έλεγχος και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 1. Κατόπιν διαπίστωσης τέλεσης των παραβάσεων των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας (με την επιφύλαξη

των περιπτώσεων της παραγράφου 2), συντάσσεται από τους Ελεγκτές, τριπλότυπη Πράξη Επιβολής Προστίμου

βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Γ, ένα αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα τηρείται

αρχειακά από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας) και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογικής υπαγωγής του παραβάτη.

 1. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, συνοπτική περιγραφή του πλήθους των παραβάσεων, παραπομπή στις διατάξεις νομοθετικής υπαγωγής, ο κωδικός παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου

προστίμου.

 1. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων / εγγράφων ή παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020, ενώ, σε άρνηση παραλαβής του αντιγράφου εκ του παραβάτη γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο στο φύλλο της

Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η θυροκόλλησή του.

 1. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφες αντιρρήσεις ενώπιον του Διοικητή Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου. • Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/200 (ΦΕΚ 2233/Β’11.6.2020)

  1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εισπράττονται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

  α. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ).

  β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία νομότυπης επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

  1. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιβάλλει το

  πρόστιμο.

  1. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
TOP