2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Οχήματα

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 50292/3549/608 – ΑΡΘΡΟ 1.1

 • Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς και στους ιδιοκτήτες των τρίτροχων μοτοσυκλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων με τους φορητούς πυροσβεστήρες προδιαγραφών του 2 άρθρου της παρούσας. Ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων αυτών, ανάλογα με την κατηγορία  του οχήματος , είναι σύμφωνα με το παράστημα του άρθρου 3 της παρούσας.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 50292/3549/608 – ΑΡΘΡΟ 1.3

 • Τοποθέτηση: Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο οδηγήσεως και εφ όσον είναι δυνατό δίπλα στην θέση του οδηγού και είναι κατάλληλα στηριγμένοι. Στα επιβατηγά αυτοκίνητα με περιορισμένο χώρο (μικρά), ο πυροσβεστήρας τοποθετείται, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη οδηγού, σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για την άμεση και ευχερή χρησιμοποίηση του σε περίπτωση ανάγκης.
 • Στα λεωφορεία, ένας από τους πυροσβεστήρες τοποθετείτε δίπλα στην θέση του οδηγού. Στα διώροφα λεωφορεία, τοποθετείται τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας ανά όροφο. Οι πυροσβεστήρες επιτρέπεται να είναι προστατεμένοι από κλοπή ή βανδαλισμό (π.χ. μέσα σε εσωτερικό ερμάριο ή πίσω από θραύσιμη ύαλο), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία όπου ευρίσκονται είναι ευδιάκριτα και ότι έχουν προβλεφθεί τα μέσα με τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Προβλέπονται κατάλληλες θέσεις των πυροσβεστήρων και αυτές είναι κατάλληλα συμασμένες.
 • Οι φορητοί πυροσβεστήρες, είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση και είναι ορθά συντηρημένοι, για να είναι αποτελεσματική η χρησιμοποίηση τους, σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, με ευθύνη πάντοτε των ιδιοκτητών και οδηγών των αυτ/των.
 • Οι οδηγοί, οι συνοδηγοί και οι εισπράκτορες των λεωφορείων καθώς επίσης και οι οδηγοί των λοιπών κατηγοριών αυτ/των και των τρίτροχων μοτοσυκλετών, επιβάλλεται να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και χρησιμοποιήσεως των πυροσβεστήρων που βρίσκονται, στα οχήματα τους, για να είναι  εξασφαλισμένη η εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η απόφαση αυτή.
 • Οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν τους ελέγχους του άρθρου 4 της παρούσας.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 50292/3549/608  – ΑΡΘΡΟ 2

 • Προδιαγραφές πυροσβεστήρων:
 • Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα:

   Πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. 16289/330/15.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ» σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 618/2005 (Β’52) απόφασης, φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις αναφέρονται στην ετικέτα των πυροσβεστήρων. Υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και φέρουν: 

 • Την ετικέτα ελέγχου από Αναγνωρισμένη Εταιρία Συντήρησης Πυροσβεστήρων.
 • Το δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του να είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης – αναγόμωσης.
 • Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3.07 και φέρουν τις προβλεπόμενες από το πρότυπο σημάνσεις.
 • Έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος.

 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 50292/3549/608    – ΑΡΘΡΟ 3 

 • Απαιτούμενοι πυροσβεστήρες ανά κατηγορία:

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, οι φορητοί πυροσβεστήρες διακρίνονται σε:

 • Πυροσβεστήρας Τύπου 1: Φορητοί  πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000  V,με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8A, 34B, C.
 • Πυροσβεστήρας Τύπου 2: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C  και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13A, 55B, C.
 • Πυροσβεστήρες Τύπου 3: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A,B,C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A,113B,C.
 • Πυροσβεστήρες που απαιτούνται ανά κατηγορία οχήματος, καταγράφονται στο παράστημα που προσαρτάται και αποτελείτε αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 1316ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α

Κατηγορία οχήματος

Είδος πυροσβεστήρα

1.

Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμένα με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτερικής καύσεως , ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45km/h

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1.

2.

Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδηγού). 

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1.

3.

Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για την μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn).

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2.

4.

Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn).

Δύο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σε κάθε μέρος.

5.

Διώροφα λεωφορεία (οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις όρθιων).

Ένας πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο.

Δύο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο κάτω επίπεδο.

6.

Κατηγορία Ν1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει του 3.5 tn).

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1.

7.

Κατηγορία Ν2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5 tn έως 12 tn).

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1.

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

8.

Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό ) άνω των 12 tn).

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

9.

Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5 tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn).

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

10.

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσεως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να διαθέτει χώρο διαμονής)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3.

11.

Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας Μ για την μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό).

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2.

12.

Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ADR.

Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα και το φορτίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. 50292/3549/608  – ΑΡΘΡΟ 4

Οι ελεγκτικές αρχές και τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τους φορητούς πυροσβεστήρες και ελέγχουν:

 • Την ύπαρξη των σχετικών αναγράφων, σημάνσεων, ετικετών του άρθρου 2 της παρούσης, κατάλληλα συμπληρωμένων.
 • Την κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος.
 • Ότι δεν υπάρχουν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο κέλυφος τους.
 • Ότι οι δείκτες μανομέτρων των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (εφόσον απαιτείται να υπάρχει μανόμετρο), θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πράσινης ζώνης.
 • Ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (ούτε μερικώς) και η ασφάλεια τους είναι στη θέση της άθικτη.
 • Ότι βρίσκονται πάντα στις θέσεις και τις βάσεις που προβλέπεται.
 • Ότι είναι εντός ισχύος και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία του επόμενου ετήσιου ελέγχου.
 • Ότι φέρουν δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό του πυροσβεστήρα.
TOP