2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Γενικές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 618/43/2005 – ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 – ΑΡΘΡΟ
2
1. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά πρέπει να
κατασκευάζονται και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εφαρμογής των
οδηγιών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσης, να
φέρουν την προβλεπόμενη παράγραφο 1 του άρθρου 4 σήμανση και να
εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τους κανονισμούς
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
2. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, πρέπει
επιπροσθέτως να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσης, σε ότι αφορά τα θέματα
πυροπροστασίας που δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω κανονισμούς, να φέρουν
την προβλεπόμενη κατά περίπτωση στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4
σήμανση και να εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα πρότυπα πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις.
3. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των πυροσβεστήρων διενεργείται
από κοινοποιημένους φορείς, σε ότι αφορά τις οδηγίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3, ενώ σε ότι αφορά τα πρότυπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3, από φορείς που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της Απόφασης Αριθμ.
3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/τ.Β΄/2001).
4. Για την χορήγηση βεβαίωσης ελέγχων των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τα
πρότυπα της παραγράφου 2 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι
διαδικασία:
4.1 Για τους εγχώρια κατασκευασμένους ή εισαγόμενους από τρίτες χώρες
πυροσβεστήρες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αναγνωρισμένο φορέα
τεχνικό φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα Ι. Ο
ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του Τεχνικού Φακέλου, πραγματοποιεί
ελέγχους σε πυροσβεστήρες αντιπροσωπευτικούς της παραγωγής του
κατασκευαστή ή της παρτίδας εισαγωγής και αναλόγως χορηγεί Βεβαίωση
Εξέτασης Τύπου για τον υπόψη πυροσβεστήρα. Ο κατασκευαστής και ο
εισαγωγέας λαμβάνουν τα εν δεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνέχει
παραγόμενοι ή εισαγόμενοι πυροσβεστήρες να συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εγκριθέν πρότυπο.
4.2 Για τους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από χώρες της Ε.Ε., από χώρες ΕΖΕΣ και
είναι συμβεβλημένα μέρη στην Συμφωνία ΕΟΧ και από την Τουρκία, θα πρέπει
επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 2
παραγρ. 2 και η συμμόρφωση προς αυτές θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τις
διαδικασίες του άρθρου 3 παραγρ. 2. Ως αναγνωρισμένος φορέας μπορεί να
ενεργεί κατάλληλα διαπιστευμένος φορέας.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ.618/43 – ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 – ΑΡΘΡΟ 4 Οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση που προβλέπεται στους κανονισμούς. Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
 • Την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, ήτοι:
  • Όνομα ή σήμα κατασκευαστή.
  • Αριθμό σειράς.
  • Έτος κατασκευής.
  • Πίεση δοκιμής.
 • Την σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΕΝ-3 Μέρος 7.
Οι πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (Αεροζόλ) πρέπει επιπροσθέτως να φέρουν την σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 18 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1066 «Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (Αεροζόλ)». Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
 • Με ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης τα εξής:
  •  Όνομα ή σήμα κατασκευαστή.
  •  Αριθμό σειράς.
  •  Έτος κατασκευής.
  •  Πίεση δοκιμής.
 •  Την σήμανση που προβλέπεται από την παράγραφο 10.2 του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1866.
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες πρέπει επιπλέον να φέρουν:
 •  Με ανάγλυφη σήμανση τα εξής:
  •  Όνομα ή σήμα κατασκευαστή.
  •  Αριθμός σειράς.
  •  Έτος κατασκευαστή.
  •  Πίεση δοκιμής.
 •  Σήμανση ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τους φορητούς πυροσβεστήρες (άρθρο 16 του ΕΝ-3 Μέρος 7) και τους τροχήλατους πυροσβεστήρες (άρθρο 10.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1866) και που αφορά στις οδηγίες χρήσεως και συντήρησης, και στο τύπο και στην ποσότητα του κατασκευαστικού υλικού.

Εργαστηριακός Έλεγχος γίνεται ανά 10 έτη, με αντικατάσταση όλων των
φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή
για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του
πυροσβεστήρα σε αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων πίεσης, υπό την
εποπτεία αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου.

 • Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά
  υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να
  διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και
  τις Υπουργικές Αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ.618/43 – ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αναγόμωση πυροσβεστήρων είναι η αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού.
Πριν την αναγόμωση, ο πυροσβεστήρας θα εκκενωθεί πλήρως και το κατασβεστικό
υλικό θα απορριφθεί.
Σε πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης η αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού
γίνεται ανά 5 έτη ενώ σε πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης η αντικατάσταση του
κατασβεστικού υλικού γίνεται ανά 10 έτη.
 Κατασβεστικό υλικό είναι η ουσία που περιέχεται στην φιάλη και η οποία
προκαλεί την κατάσβεση.
 Κατασβεστικό υλικό που χρησιμοποιείται σε πυροσβεστήρες χαμηλής
πίεσης είναι όπως: Ξηράς σκόνης , Νερό, Wet Chemical.
 Κατασβεστικό υλικό που χρησιμοποιείται σε πυροσβεστήρες υψηλής
πίεσης είναι όπως: Αφρός και Διοξείδιο του άνθρακα.
Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων γίνεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο
πυρασφάλειας.
 Όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην αγορά
υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να
διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και
τις Υπουργικές Αποφάσεις.

 • Τραβήξτε την περόνη.
 • Κρατήστε απόσταση πάνω από 1 έως 3 μέτρα.
 • Στοχεύστε στην βάση της εστίας.
 • Πατήστε την σκανδάλη.
 •  Σιγουρευτείτε ότι η φωτιά έχει σβήσει.
 •  Αερίστε τον χώρο.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 618/43/2005 – ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 ΑΡΘΡΟ
6
Σε οποιονδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά διενεργεί συντήρηση ή αναγόμωση
πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται με
απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου
πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημόσιων Εσόδων, μέχρι
30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 60.000 Ευρώ. Με
όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή αποσύρεται από την κυκλοφορία το
συγκεκριμένο προϊόν. Η απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας
Αστυνομικής Αρχής.
Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης και περιέχει
οποιονδήποτε περιορισμό διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρα ή επιβάλλει την απόσυρση
του από την αγορά, πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο δυνατόν.
Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού
Ανάπτυξης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

TOP