2310 65 65 40

Δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας

Προσφορές σε συστήματα πυρασφάλειας

Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 –  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΑΡΘΡΟ 1

 1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις εγκαταστάσεις (κτίρια, τμήματα κτιρίων, υπαίθριοι χώροι γηπέδων, ημιυπαίθριοι χώροι κτιρίων ή γηπέδων), όπου ασκούνται μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Με επιφύλαξη της παρ. 5β ως εγκαταστάσεις άσκησης μιας μεταποιητική ή συναφή δραστηριότητα, εφόσον βρίσκονται εντός του ίδιου γηπέδου και είναι της αυτής ιδιοκτησίας – εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται γραφεία, αποθήκες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, λεβητοστάσια, χώροι δειγματισμού, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, καθώς και χώροι εστίασης – αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια κ.λπ.) για χρήση αποκλειστικά από τους εργαζομένους στην εγκατάσταση, όπου ασκείται η μεταποιητική ή συναφής δραστηριότητα. 

 

 1. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων της παρ. 1, που απαρτίζονται από δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά. Ανεξάρτητα κτίρια, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται και τα κτίρια που, εάν και συνοδεύονται μεταξύ τους με γέφυρα ή διάδρομο υπέργειο ή υπόγειο, αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα.

 

 1. Στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων της παρ. 1 οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 3 κατατάσσονται στις κατηγορίες Ο, Α1 ή Α2 και στις οποίες συνυπάρχουν επιμέρους οικονομικές – εμπορικές δραστηριότητες (εμπλεκόμενες χρήσεις) της αυτής ιδιοκτησίας – εκμετάλλευσης, όπως παραγωγή τροφίμων και ποτών με λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών ή με χώρους μαζικής εστίασης, κατασκευή επίπλων με κατάστημα πώλησης επίπλων , κλπ., εφαρμόζονται για κάθε χρήση οι πυροσβεστικές διατάξεις που την αφορούν, για την επιφάνεια που καταλαμβάνει, χωρίς να απαιτείται ο πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ των χρήσεων. Ωστόσο, για την τοποθέτηση ή μη, μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη η συνολική στεγασμένη επιφάνεια όλων των επιμέρους χρήσεων.

 

*Ο= Κατηγορία Κινδύνου: Μηδενικού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α1= Κατηγορία Κινδύνου: Χαμηλού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α2-Β= Κατηγορία Κινδύνου: Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου – Ζ2 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*C= Κατηγορία Κινδύνου: Υψηλού Βαθμού Κινδύνου –Ζ3 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

 1. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων της παρ. 1, που περιλαμβάνουν κτίρια, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), συμπληρωματικά των ορισμένων στα εν λόγω π.δ. για τη χρήση κτιρίων «Βιομηχανία – Βιοτεχνία», εφαρμόζονται τα προληπτικά και τυχόν δυσμενέστερα κατασταλτικά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας των άρθρων 7 και 8 της παρούσας. Για τα κτίρια αυτά δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Β της παρούσας. 

 

 1. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή: 

α) Σε δραστηριότητες που εξάγονται από άποψη πυροπροστασίας σύμφωνα με άλλα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια, όπως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, αποθήκες εύφλεκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών, εκρηκτικών ή τοξικών ουσιών, εγκαταστάσεις μεταλλείων – λατομείων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, εγκαταστάσεις διυλιστηρίων πετρελαίου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου κ.λπ.

β) Σε αποθήκες, σε χώρους διοίκησης (γραφεία) ή / και σε επιμέρους εμπορικές δραστηριότητες, όπως χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι εμπορίου κ.λπ. που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια ή πυροδιαμερίσματα με δικές τους οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι χώροι ή δραστηριότητες αυτές εξετάζονται με τις αντίστοιχες διατάξεις περί προστασίας.Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – ΆΡΘΡΟ 3

 1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, κατατάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς σε κατηγορίες όπως φαίνεται στο Παράρτημα Α. Η αντιστοίχιση της κατάταξης αυτής με την κατάταξη των π.δ. 41/2018 και 71/1988 έχει ως εξής: 

 

Κατηγορία κινδύνου

Αντιστοίχιση με τις κατηγορίες των Κανονισμών Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988)

Ο

Μηδενικού βαθμού κινδύνου

Ζ1

Α1

Χαμηλού βαθμού κινδύνου 

Ζ1

Α2, Β

Μεσαίου βαθμού κινδύνου

Ζ2

C

Υψηλού βαθμού κινδύνου

Ζ3

 

 1. Αν σε μια εγκατάσταση ασκούνται περισσότερες της μίας δραστηριότητες της παρούσας, οι οποίες κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε οι χώροι της εγκατάστασης εξετάζονται ενιαία και κατατάσσονται με βάση τη δυσμενέστερη κατηγορία. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που οι ανωτέρω χώροι ( κτίρια ή τμήματα κτιρίου) αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα με δικές τους οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, κάθε χώρος θα εξετάζεται με βάση την κατηγορία κινδύνου που κατατάσσεται.

Εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ο, Α1 και Α2 μεταπίπτουν στην κατηγορία Β, εφόσον διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης ή αποθηκευμένη ποσότητα (φιάλες, δοχεία, βαρέλια κ.λπ.) μεγαλύτερη του ενός κυβικού μέτρου (1 m3) κετονών και λοιπών εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης μικρότερο των 55°C. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις αποθήκευσης υγροποιημένων αερίων καθώς και στις περιπτώσεις που οι δεξαμενές ή οι αποθηκευμένες ποσότητες στεγάζονται σε ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 –  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΑΡΘΡΟ 4

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

 1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αποτελεί το άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών των δραστηριοτήτων του Πίνακα 1. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, λαμβάνεται υπόψη η μικτή επιφάνεια δαπέδων των χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για την εκάστοτε δραστηριότητα, καθώς και των διαδρομών κυκλοφορίας τους. Στην συνολική επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και οι ανοιχτοί εξώστες (πατάρια), που πιθανόν να υπάρχουν στον χώρο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Υπολογισμός θεωρητικού υπολογισμού

Δραστηριότητες

Θεωρητικός πληθυσμός (συντελεστές 1 άτομο / τ.μ.)

Χώροι παραγωγής 

10 ή Προβλεπόμενος αριθμός χρηστών (εργαζόμενοι και επισκέπτες)

Χώροι αποθήκευσης

30

Χώροι γραφείων

9

Χώροι έκθεσης

6

 

 1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των εμπλεκομένων χρήσεων όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις πυροπροστασίας, όπως κάθε φορά ισχύουν και δεν αθροίζονται στον θεωρητικό πληθυσμό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Β. Υπολογισμός οδεύσεως διαφυγής  και εξόδων κινδύνου.

 

 1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής.

Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (ορίζεται 0,60 του μέτρου) καθορίζεται σε:

α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, θάλαμοι).

β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες).

 

 1. Υπολογισμός παροχής όδευσης διαφυγής.

α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε υπέργειο ή υπόγειο όροφο, ανάλογα με το θεωρητικό με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού. 

β. Η παροχή της μίας ή περισσότερων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υπερκείμενων ή υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται με βάση τους υπέργειους ή υπόγειους ορόφους που εξυπηρετούν και υπολογίζεται από το άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών τους.

γ. Εφόσον οι απαιτούμενες από τον υπολογισμό της παροχής οδεύσεων διαφυγής, κατακόρυφες οδεύσεις  διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο υπέργειος ή υπόγειος με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει αντίστοιχα την παροχή των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων. 

 1. Έξοδοι – τελικές έξοδοι κινδύνου

3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων – τελικών εξόδων κινδύνου

α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου δίνεται στον Πίνακα 2 και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα  με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού. 

β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στον όροφο εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα του θεωρητικού πληθυσμού των υπέργειων και υπόγειων ορόφων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)

Αριθμός εξόδων κινδύνου

Πλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)

έως 30

1

0,90

31 – 150

2

0,90

151 – 400

2

1,40

401 – 700

3

1,60

701 – 1000

4

1,80

 

γ. Κατ’ εξαίρεση για εγκαταστάσεις κατηγορίας B ή C, ό ελάχιστος αριθμός έξοδος κινδύνου είναι 2. 

δ. Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 300 άτομα ή κλάσμα αυτών.

3.2 Διάταξη τελικών εξόδων κινδύνου 

Στις εγκαταστάσεις των κατηγοριών B και C, τα πλησιέστερα άκρα των τελικών εξόδων κινδύνου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου (Σχήμα 1). Εφόσον απαιτούνται τρείς (3) ή περισσότερες τελικές έξοδοι κινδύνου, η θέση τουλάχιστον (2) εξ’ αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.

                    AB≥D/3

 

Σχήμα 1: Διάταξη τελικών εξόδων

 1. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έως την πλησιέστερη έξοδο ή τελική έξοδο κινδύνου δίνονται στον Πίνακα 3 και απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Κατηγορία Κινδύνου 

Μέγιστα όρια πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

Α1, Α2

45 μέτρα 

Β

35 μέτρα 

C

25 μέτρα

 

ΑΒΓΔ ≤ 45 μέτρα

Σχήμα 2: Το ΑΒΓΔ ≤ 45 μ.: απροστάτευτη όδευση διαφυγής κατηγορίας Α1 ή Α2.

β.  Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μετρούμενο μήκος της αξονικής γραμμής στο μέσο  του πλάτους της κλίμακας προσαυξημένο κατά 50%. 

γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής – εξόδων κινδύνου

 1. Οδεύσεις διαφυγής – έξοδοι κινδύνου

1.1 Γενικά

α. Το ελάχιστο πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.

β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.

γ. Οδεύσεις διαφυγής των εγκαταστάσεων της παρούσας, επιτρέπεται να διέρχονται μέσα από τις συνυπάρχουσες εμπλεκόμενες χρήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 και να χρησιμοποιούν τις τελικές εξόδους αυτών, Το αντίθετο δεν επιτρέπεται.

δ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90μ., με εξαίρεση χώρους κύριας χρήσης με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 10 άτομα.

ε. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στους χώρους αποθήκευσης δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,90μ. 

στ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο – τελική έξοδο κινδύνου.

ζ. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά. Κατ’ εξαίρεση εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι ή χώροι κύριας χρήσης με στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 300 m2, καθώς και να είναι πυράντοχης κατασκευής.

η.  Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια, γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.

1.2 Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής

1.2.1 Εξωτερικές οδεύσεις

Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 4. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να εκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστάσιου κατά τουλάχιστον 2μ.

1.2.2 Εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής 

α. Τα περιβλήματα των προστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν  δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 4 (Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίσταση) .

β. Σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και καταλαμβάνουν περισσότερους από δύο ορόφους, θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα προβλεπόμενα κλιμακοστάσια να είναι πυροπροστατευμένο και να αποτελεί τμήμα πυροπροστατευμένης όδευσης με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο από την κατηγορία της επιχείρησης.

1.2.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής

Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως έξοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής των ανωτέρω παρ. 1.2.1. και 1.2.2. πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υλοποιείται μέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 4 (Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίσταση) .

*Α1= Κατηγορία Κινδύνου: Χαμηλού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α2-Β= Κατηγορία Κινδύνου: Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου – Ζ2 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*C= Κατηγορία Κινδύνου: Υψηλού Βαθμού Κινδύνου –Ζ3 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΑΡΘΡΟ 5

 1.  Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 4. Στα κοινά τους όρια (κάθετα ή και οριζόντια) με άλλες ιδιοκτησίες πρέπει να πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσμενέστερης χρήσης. Η απόσταση (α)ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε γειτονικά πυροδιαμερίσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 μέτρα, εφόσον τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης (Σχήμα 3). Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειμένων πυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανωτέρου σημείου του κάτω ανοίγματος, προσμετρούμενης και της προεξοχής που παρεμβάλλεται και πάντοτε υπό τη προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης για το πυροδιαμέρισμα

 

Σχήμα 3: Απόσταση ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες

 1. Τα φέροντα δομικά στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.
 2. ΟΙ απαιτήσεις των δεικτών πυραντίστασης του Πίνακα 4, για τους εξωτερικούς τοίχους και για τις επιστεγάσεις (στέγες και δώματα) εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και δραστηριοποιούνται σε αυτόνομα κτίρια, μειώνονται στο μισό εφόσον απέχουν από άλλα κτίρια από πέντε έως και δέκα (5-10) μέτρα για τις κατηγορίες Ο, Α, Α2, και Β από δέκα έως και είκοσι (10 – 20) μέτρα για την κατηγορία C. Από τις απαιτήσεις των δεικτών πυραντίστασης του Πίνακα 4, απαλλάσσονται οι εξωτερικοί τοίχοι και επιστεγάσεις των ως άνω εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόνομα κτίρια και απέχουν από άλλα κτίρια κατ΄ ελάχιστο δέκα (10) μέτρα για τις κατηγορίες Ο, Α, Α2, και Β και (20) μέτρα για την κατηγορία C.
 3. Ειδικοί χώροι όπως λεβητοστάσιο και αποθήκη καυσίμων θέρμανσης, μετασχηματιστές υψηλής και μέσης τάσης, σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας και οι χώροι αντλιών πυρόσβεσης, πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης σύμφωνα με τον Πίνακα 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά)

Κατηγορία Κινδύνου

Μονώροφα

Πολυώροφα

Υπόγεια 

Συντελεστής μείωσης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) (*)

Ο

30 λεπτά

60 λεπτά

90 λεπτά

Α1

60 λεπτά

60 λεπτά

90 λεπτά

0,5

Α2, Β

60 λεπτά

90 λεπτά

120 λεπτά

0,5

C

90 λεπτά

120 λεπτά

180 λεπτά

0,5 

* Συντελεστής μείωσης για κάθε περίπτωση

 1.   Τα μέγιστα εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνονται από τον παρακάτω Πίνακα 5:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (σε τ.μ.)

Κατηγορία Κινδύνου

Μονώροφα

Πολυώροφα

Υπόγεια 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) (*)

Ο

Χωρίς απαίτηση

Α1

10.000

3.000

1.000

2

Α2, Β

5.000

2.000

750

2

C

3.000

1.000

500

2

* Συντελεστής αύξησης για κάθε πυροδιαμέρισμα

 1. Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω Πίνακα 6:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΓΚΟΣ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (σε κ.μ.)

Κατηγορία Κινδύνου

Μονώροφα

Πολυώροφα

Υπόγεια 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) (*)

Ο

Χωρίς απαίτηση

Α1

60.000

18.000

8.000

2

Α2, Β

30.000

12.000

3.000

2

C

18.000

6.000

2.000

2

* Συντελεστής αύξησης για κάθε περίπτωση

 1. α. Στην περίπτωση που πολυώροφο κτίριο περιλαμβάνει και υπόγειους ορόφους, οι υπόγειοι όροφοι εξετάζονται με τα αντίστοιχα όρια των Πινάκων 4, 5 και 6, ως Υπόγειο.

      β. Στην περίπτωση που υπόγειοι χώροι δεν αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με το ισόγειο, το ισόγειο εξετάζεται με τα αντίστοιχα όρια των Πινάκων 4, 5 και 6, ως Πολυώροφο.

*Ο= Κατηγορία Κινδύνου: Μηδενικού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α1= Κατηγορία Κινδύνου: Χαμηλού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α2-Β= Κατηγορία Κινδύνου: Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου – Ζ2 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*C= Κατηγορία Κινδύνου: Υψηλού Βαθμού Κινδύνου –Ζ3 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*
 • Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ.618/43 –  ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ -ΑΡΘΡΟ 6

  • Φωτισμός ασφαλείας

  Α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγή, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.

  Β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσει που η επιχείρηση βρίσκεται σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 5 lux στους χώρους ανοιχτής περιοχής και 10 lux στις οδεύσεις διαφυγής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.

  Γ. Σε χώρους της εγκατάστασης όπου άτομα εμπλέκονται σε επικίνδυνες εργασίες ή καταστάσεις, καθώς στις περιπτώσεις υποβοήθησης διαδικασιών, όπως διακοπή παραγωγικής διαδικασίας, θα εγκαθίσταται φωτισμός ασφαλείας περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1838.

  Δ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίσταται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξη εφεδρικής  πηγής ενέργειας.

  • Σήμανση ασφαλείας

  Α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού / εξοπλισμός.

  Β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου.

  • Σχεδιαγράμματα διαφυγής

         Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο          εφαρμογής της παρούσας που η κύρια χρήση του αναπτύσσεται σε (3) ή περισσότερους ορόφους, συμπεριλαμβανόμενου του υπογείου και τα οποία έχουν συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πενήντα (50) άτομα.Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ.618/43 –  ΦΕΚ 52/Β/13-1-2005 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΡΘΡΟ 7

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της παρούσας, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξη πυρκαγιάς.
 2. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 3. Μόνιμη ανάρτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων, για απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους επικίνδυνων υλικών και για απαγόρευση χρήσης νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στους χώρους όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού μέσου.
 4. Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων για τη μη χρήση του σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς.
 5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλευγούν.
 6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λπ. όλων των αχρήστων υλικών που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή μέρη.
 7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά.
 8. Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται  χρήση γυμνής φλόγας, από θέσεις όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 9. Τακτικός καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρομών, προαυλίων, αποθηκών κ.λπ. της εγκατάστασης και άμεσης απομάκρυνσης των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
 10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.
 11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των συσκευών και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 12. Θέση εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.
 14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
 15. Λήψη όλων των μέτρων προστασίας έναντι εκρήξιμων ατμοσφαιρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, εφόσον υφίσταται κίνδυνος έκρηξης λόγω της φύσης των παραγόμενων προϊόντων, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (όπως ζάχαρης, κακάο, αλεύρων κ.λπ.)
 16. Λήψη όλων των μέτρων κατά τον χειρισμό και αποθήκευσης των υλικών, σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας.
 17. Αποψίλωση των υπαίθριων χώρων αποθήκευσης υλικών και προϊόντων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
 18. Κατάλληλη περίφραξη με μαντρότοιχο ή πλέγμα, συνολικού ύψους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους αποθήκευσης.
 19. Αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από τα γειτνιάζοντα κτίρια ή / και τα όρια του οικοπέδου.
 20. Τοποθέτηση ειδικών συρμάτινων πλεγμάτων για προστασία των ανοιγμάτων των υπόγειων χώρων.
 21. Τοποθέτηση λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας σε δεξαμενές εύφλεκτων υγρών για συγκέντρωση τυχόν διαρροών.
 22. Απελευθέρωση των διαδρομών, κλιμάκων, οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου από τα χωρίσματα, υλικά και γενικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία σε περίπτωση κινδύνου.
 23. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση προληπτικού μέτρου που αποβλέπει την αποφυγή αιτίων και τη μείωση κινδύνου από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΆΡΘΡΟ 9

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΆΡΘΡΟ 10 

Η οργάνωση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση  του προσωπικού των εγκαταστάσεων, σε θέματα πυροπροστασίας, καθώς και τα ειδικά εργαλεία και μέσα του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου καθορίζονται στην αριθ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΆΡΘΡΟ 11

 1. Μελέτη πυροπροστασίας.

α. Για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης, από αρμόδιο κατά τον νόμο μηχανικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.

β. Αναλόγως με την υπαγωγή ή μη των κτιρίων της εγκατάστασης στις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού περί πυροπροστασίας κτιρίων, η μελέτη πυροπροστασίας εκπονείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 41/2018, όπως ισχύει.

γ. Με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση  σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας του εδ. (α) και υποχρεούνται μόνο στην εκπόνηση σχεδίων κάτοψης, οι εγκαταστάσεις, που από την παρούσα δεν υποχρεούνται στην τοποθέτηση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 (Β’ 3149). Τα σχέδια κάτοψης περιλαμβάνουν όλους τους χώρους που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση και σε αυτά ή ξεχωριστό υπόμνημα, αναγράφονται και απεικονίζονται ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας της εγκατάστασης, στοιχεία και μέτρα δομικής πυροπροστασίας καθώς και τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται.

δ. Η μελέτη πυροπροστασίας εξετάζει όλους τους χώρους (κτιριακούς, υπαίθριους) που χρησιμοποιούνται από την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανόμενων των χώρων και εγκαταστάσεων όπως δεξαμενές πετρελαίου ( κοινή υπουργική απόφαση της 28.6.1991 (Β’578)), εγκαταστάσεις υγραερίου (κοινή υπουργική απόφαση  Δ3/14858/1993 (Β’ 477)) κ.α.

Κατ’ εξαίρεση:

 • Δεξαμενές υγρών καυσίμων πλην βενζίνης με χωρητικότητα μικρότερη των (5) m3, δεν υπάγονται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28.06.1991 (Β’ 578) υγρά καύσιμα και επιτρέπεται να εγκαθίσταται οπουδήποτε εντός της εγκατάστασης με την προϋπόθεση ύπαρξης λεκάνης ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση που χρησιμοποιεί, για τις λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι δύο (2) φιάλες υγραερίου (μίγμα ή προπάνιο) χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) kg η κάθε μία, δεν υπάγεται στις διατάξεις της κοινής υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477) και υποχρεούται στην εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων.

ε. Η μελέτη πυροπροστασίας εγκρίνεται από κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιστοποιητικό ( ενεργητικής) πυροπροστασίας για την εγκατάσταση ή τις συνυπάρχουσες με αυτή χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας ή τις κείμενες περί προστασίας διατάξεις, καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες που ζητούνται αποκλίσεις.

στ. Εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης μελέτης πυροπροστασίας της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούνται να διατηρούν σε φάκελο στην εγκατάσταση την ανωτέρω μελέτη πυροπροστασίας και να υποβάλουν προς αρχειοθέτηση / ενημέρωση φακέλου αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ζ. Οι φορείς των εγκαταστάσεων οφείλουν να υποβάλουν στην Π.Υ. αναθεωρημένες μελέτες πυροπροστασίας προς έγκριση / αρχειοθέτηση / ενημέρωση φακέλου, εφόσον διαφοροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπόνησης αυτών (π.χ. μεταβολή επιφάνειας, αλλαγή κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς κ.λπ.).

 1. Αποκλίσεις.

α. Σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και περιλαμβάνουν κτίρια που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 ή του π.δ. 71/1988, είναι δυνατόν για τα κτίρια αυτά να εγκρίνονται αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δοκιμής πυροπροστασίας των άρθρων 4 και 5, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό ( καταιονισμού ύδατος) στις περιπτώσεις 4, 5 και 6 του άρθρου 5. Για την έγκριση των αποκλίσεων απαιτείται υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού η οποία συνοδεύει την μελέτη πυροπροστασίας και στην οποία περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων 4 και 5. Οι αποκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προερχόμενους από παραγωγική Σχολή του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει  ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμος βαθμός πυρασφάλειας του κτιρίου και των χρηστών της εγκατάστασης , με αύξηση των παθητικών, προληπτικών μέτρων ή / και ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας.

β. Την απόφαση της Επιτροπής, δύναται να προσβάλει ο φορέας της δραστηριότητας, με ένσταση του που υποβάλλεται εντός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη , ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, εκ των οποίων ο ένας να είναι από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από τον Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δυο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή Δικαιοδοσίας του Περιφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή / και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 12

Οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α2, Β και C υποχρεούνται να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του φορέα της εγκατάστασης, με την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του Παραρτήματος Γ και χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας.

*Α2-Β= Κατηγορία Κινδύνου: Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου – Ζ2 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*C= Κατηγορία Κινδύνου: Υψηλού Βαθμού Κινδύνου –Ζ3 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

 • Είναι έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης;

Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης, βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που αναφέρονται κατά περίπτωση στην εγκεκριμένη μελέτη, χωρίς να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στον χώρο για τον οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό. Η ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.


 • Πόσα χρόνια διάρκειας έχει το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας;

Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας έχει διάρκεια πέντε (5) ετών. Ο φορέας της εγκατάστασης οφείλει να ζητά από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση του πιστοποιητικού, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύος του.

 

 • Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωση τους για την τοποθέτηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, υπάρχουν αποκλίσεις; 

Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωση τους για τοποθέτηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32) και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του φορέα να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι ( 6) μήνες.


 • Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και η εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων στην μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό καθορίζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτείται να ληφθούν.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΆΡΘΡΟ 13

Ανεξάρτητα από την απαίτηση για έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, όλες οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την αριθ. 12/2012 πυροσβεστική διάταξη.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 –ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 14-1&2.

 1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη ή θεωρημένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Στις εγκαταστάσεις της Α2 (ποσοστό 50%) και των κατηγοριών B και C (ποσοστό 100%), οι έλεγχοι διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Στις εγκαταστάσεις των κατηγοριών Ο ( ποσοστό 20%) και Α1 (ποσοστό 30%) οι έλεγχοι διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας ή από την γνωστοποίηση ή έγκριση λειτουργίας. 
 2. Επιπροσθέτως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτατους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου. ΟΙ ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές – εργοδότες των εγκαταστάσεων, οφείλουν να παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε δυνατή διευκόλυνση για την διενέργεια των ελέγχων.

*Ο= Κατηγορία Κινδύνου: Μηδενικού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α1= Κατηγορία Κινδύνου: Χαμηλού Βαθμού Κινδύνου – Ζ1 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*Α2-Β= Κατηγορία Κινδύνου: Μεσαίου Βαθμού Κινδύνου – Ζ2 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

*C= Κατηγορία Κινδύνου: Υψηλού Βαθμού Κινδύνου –Ζ3 (Αντιστοίχηση με τις κατηγορίες των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων  π.δ. 41/2018 και π.δ. 71/1988).*

 1. Αν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθούν κάποιες ελλείψεις, παραλείψεις ή παραβάσεις, δίνεται κάποιο διάστημα συμμόρφωσης;

 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΑΡΘΡΟ 14-3.

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές ελλείψεις, παραλείψεις ή παραβιάσεις από τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία φορητών και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή-εργοδότη της εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, διενεργεί εκ νέου έλεγχο και αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση, επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 15.
 2. Σε περίπτωση που η αρχειοθετημένη μελέτη δεν έχει εκπονηθεί σύμφωνα με την παρούσα, αλλά τηρούνται τα μέτρα και μέσα που προβλέπονται στην εν λόγω μελέτη ή σε περίπτωση επέκτασης που δεν επιβάλλει την λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή-εργοδότη της εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί (υποβολή νέας μελέτης προς αρχειοθέτηση και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας). Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, διενεργεί εκ νέου έλεγχο και αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση, επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 15.
 3. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, παραλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις δοκιμής πυροπροστασίας, επεκτάσεις που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, κατάταξη σε δυσμενέστερη κατηγορία κινδύνου από άποψη πυρκαγιάς), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 15.

Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν περαιτέρω με την έκδοση των προβλεπομένων του ν.4512/2018 και ειδικότερα των άρθρων 137, 139 και 147 αυτού.

 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αριθ. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΆΡΘΡΟ 15

 • Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006.
 • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 14 επιπροσθέτως ανακαλεί το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής Πυροπροστασίας που τυχόν έχει χορηγήσει και διαβιβάσει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της εγκατάστασης  με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφ’ όσον αυτές αφορούν μη εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας ή ελλείψεις μέτρων παθητικής / δοκιμής πυροπροστασίας που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και διαπιστώνονται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο την υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης», και στην Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις και στην αρμόδια κατά περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή.  
 • Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν περαιτέρω με την έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων του ν. 4512/2018 και ειδικότερα του άρθρου 151 αυτού.TOP