ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Σετ πυροσβεστικών ειδών.

Σετ πυροσβεστικών ειδών με πυροσβεστήρα 1kg, 2kg, 3kg πιστοποιημένα κατά CE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Πυροσβεστικό σετ 1kg περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 1kg.
Τρίγωνο.
Φαρμακείο. Πιστοποιημένο κατά CE.

Πυροσβεστικό σετ 2kg περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 2kg.
Τρίγωνο.
Φαρμακείο. Πιστοποιημένο κατά CE.

Πυροσβεστικό σετ ΠΛΗΡΗΣ περιέχει:
Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40% 1kg ή 2kg ή 3kg.
Τρίγωνο.
Φαρμακείο. Πιστοποιημένο κατά CE.
Αντανακλαστικό γιλέκο. Πιστοποιημένο κατά CE EN 471.
Θερμική κουβέρτα. Πιστοποιημένη κατά CE.

Προδιαγραφές πυροσβεστήρων:

Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχήματα:
Πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμό. Οικ. 16289/330/
19.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ» σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμό. 618/2005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3005 (Β’ 52)) απόφασης. Φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις αναφέρονται στην ετικέτα των πυροσβεστήρων.
Υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμό. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/
Β/20.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και φέρουν:

• την ετικέτα ελέγχου από Αναγνωρισμένη Εταιρεία
Συντήρησης Πυροσβεστήρων.

• το δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει
ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του
είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης − αναγόμωσης.

Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 3.07 και φέρουν τις προβλεπόμενες από
το πρότυπο σημάνσεις.

Έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα
με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του
οχήματος.

VIEW
  • 2
  • 3
  • 4
TOP

SHOPPING BAG 0

Added to wishlist! VIEW WISHLIST